Grüne Schatztruhe

Grüne Schatztruhe

Ehr Togang to`n Park der Gärten

De Beleevnisutstellen „Grüne Schatztruhe“ in`t Besökerzentrum wiest Se de Bedüden van Planten. Buterdem kann man daar veel rutfinnen, wat de Planten in`n Park angeiht un Antwoorten finnen up Fragen rund üm de Gaarns.

Hier in den Park kaamt dör de velen nteraktiven Schaustücken un de grode Utwahl an Planten eenmalig un unverwesselbar Wetenskup un Praxis tohoop.